Zending

Als gemeente Nehemia zijn we actief betrokken bij het brengen van Gods Koninkrijk in deze wereld. Bij zending vindt evangelieverkondiging plaats buiten de gemeente via een zendeling.

De zendingscommissie onderhoudt de contacten met de zendelingen, die door de VBG Nehemia worden ondersteund. Ook verzorgt de commissie de communicatie met de gemeente, zoekt wegen om zoveel mogelijk gemeenteleden bij het zendingswerk te betrekken en stimuleert en steunt jongeren, die zich voor langere of kortere tijd willen toewijden aan de verkondiging van het evangelie.

Regelmatig worden sprekers uitgenodigd, die op het zendingsveld werken of gewerkt hebben.

Giften kunt u overmaken op NL21 INGB 0000 1925 75  t.n.v. VBG Nehemia Algemeen te Dokkum, eventueel onder vermelding van de naam van de zendeling.

Wij ondersteunen de volgende projecten

Nehemia werkt samen met

Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten.

De gemeente is Gods middel. Als lokale gemeente willen we het evangelie bekend maken. We willen op deze manier vertellen van Gods wijsheid, het leven en voorbeeld van Jezus Christus en het werk van de Heilige Geest, aan de wereld waarin we leven. Als Alliantie van Baptisten- en CAMA gemeenten zetten we ons in om onderlinge eenheid zichtbaar te maken. Als Vrije Baptisten gemeente Nehemia zijn wij aangesloten bij de ABC Gemeenten.

IEC Dokkum

Mensen in aanraking brengen met het Evangelie. Sinds jaar en dag is de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie in Dokkum bezig om activiteiten te ontplooien die als doel hebben mensen met het Evangelie in aanraking te brengen. De opdracht is om kerkoverstijgende activiteiten te ontplooien met als doel mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Daarnaast is het ook van belang om de achterban, de deelnemende kerken en gemeenten aan te sporen tot evangelisatie. Elk jaar proberen wij op vernieuwende wijze het evangelie van de Heer in en om Dokkum bekend te maken. Dit doen wij als IEC met veel enthousiasme en overtuiging.

De samenwerkende kerken en gemeenten zijn:
PKN (de Herberg, de Grote Kerk, St. Catharinakerk, Aalsum, Fonteinkerk)
Christelijke Gereformeerde kerk
Vrije Baptisten Gemeente Nehemia
Baptisten Gemeente De Ontmoeting
Vergadering van gelovigen (Rehoboth)
Evangeliegemeente De Ark
Christengemeente Filadelfia