Voor wie is de doop eigenlijk?

De doop is het symbool van een nieuw begin met Christus. De doop is dan ook bestemd voor hen die al begonnen zijn met dit nieuwe leven met Jezus. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt (Hand. 2:41) Toen Petrus, in de kracht van de Heilige Geest, Gods reddingsplan deelde werden mensen diep in het hart geraakt. Zij vroegen aan hem wat ze moesten doen om behouden te worden. Petrus antwoord was simpel en effectief: ´Bekeer u én laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen[1]. Eérst de bekering, door middel van het vertrouwen op Jezus en Zijn werk aan het Kruis, én pas daarna de doop. Een andere held van het eerste uur was Filippus. Het evangelie verspreidde zich,  via hem, richting Samaria. Ook hier lezen we weer dat de mensen eerst geloofden en vertrouwden op Jezus en pas daarna gedoopt werden. Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen (Hand. 8:12)

Petrus bevindt zich, na zijn eerste succesvolle preek, dit keer bij Cornelius. Als hij het evangelie uitlegt aan Cornelius komt de Heilige Geest over hen. Voor Petrus is het duidelijk, zij zijn klaar voor de doop: Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Here (Hand. 10:47-48)

We zien hetzelfde gebeuren bij Lydia en de mensen die bij haar woonden[2] en ook bij de cipier[3],  die Paulus en Silas moest bewaken: Eerst geloof, daarna de doop! Als volgelingen van Jezus hebben we een Grote Opdracht gekregen om in praktijk te brengen. Deze opdracht zegt wederom iets over de doop: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen (Mat. 28:19)

Wij zijn geroepen om de mensen Gods reddingplan bekend te maken. Wanneer ze dit aanvaarden dan mogen we hen dopen en hen vertellen over wat God van hen vraagt in hun verdere leven.

Samenvatting: De doop is voor volgelingen van Jezus die al een nieuw leven met hem begonnen zijn door persoonlijk hun vertrouwen te stellen op Jezus Christus.

De betekenis van de doop: innerlijk en uiterlijk

De doop is een uiterlijk symbool van een innerlijke werkelijkheid. Om dit te verduidelijken kijken we kort naar de volgende tekst: Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondig leven: We mochten niet langer slaven van de zonde zijn (Rom. 6 3-6)

Paulus maakt hier het volgende punt: Lieve mensen, als jullie geloven, is jullie ´oude ik´ gestorven. Die oude mens, met die zondige natuur, is begraven en gekruisigd met Christus. Jullie ´oude ik´ is gestorven, maar jullie hebben een nieuw binnenste gekregen van God: Een nieuw hart en een nieuwe geest[4]! Je bent gestorven én weer opgestaan in een heel nieuw leven! Dit is er innerlijk met je gebeurd, nog voordat je je laat dopen. Dit noemen we bekering. Uiterlijk wordt dat gesymboliseerd door de doop. Het sterven van je ´oude ik´ zien we terug in het onder water gaan (het watergraf) en het nieuwe leven, door dat nieuwe hart en die nieuwe geest, zien we terug in het weer boven komen uit het water. Je oude leven is begraven, je zonden zijn weggewassen en je staat op in een nieuw leven waarin je niet langer een slaaf bent van de zonde, maar van Christus[5]!

Samenvatting: De doop is een uiterlijk teken van een innerlijke werkelijkheid

Waarom zou ik me laten dopen?
De doop leidt niet tot je redding. Met andere woorden: Het is dus niet zo dat je pas door de doop behouden zou zijn. Je redding is alleen mogelijk door de Genade van Jezus: Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich er op laten voorstaan (Efeziërs 2:8-9)

Redding is geen gevolg van je daden zegt Paulus hier. Genade plus iets = redding is niet Bijbels! Het is genade alleen.

Jezus, vergeving strekt zich zelfs uit naar een crimineel die tegelijkertijd met hem gekruisigd wordt. De crimineel ontvangt vergeving en de belofte van Jezus dat hij, na zijn sterven, mag verblijven in het paradijs: Tijd voor dopen was er niet! Redding en behoudt vindt plaats door geloof in Jezus Christus en Zijn werk alleen, daardoor mag je vrij voor God staan.

De doop is dus niet nodig voor je redding, waarom zou je het dan tóch doen?. De doop is wél nodig als je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus. Hij roept, een ieder die in Hem gelooft, om zich te laten dopen om op die manier te laten zien wat voor prachtig werk Hij in hun innerlijk gedaan heeft. Zo´n redder, vriend en verlosser wil toch iedereen gehoorzaam zijn?

Samenvatting: De doop is niet nodig voor je redding, wél als je gehoorzaam wilt zijn aan Jezus die in alles gehoorzaam werd aan de Vader.

 Wat de doop níet is!

In het kort wat de doop vooral niet is:

·       De christelijke doop veroorzaakt geen wedergeboorte. De wedergeboorte is het gevolg van het horen en het geloven van het woord van God

·       De christelijke doop is niet een middel waardoor men gered wordt. Het geloof is de grond van de behoudenis en niet de doop.

·       De christelijke doop wast niet je zonden weg. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden.

[1] Hand. 2: 38
[2] Hand. 16: 14-15: De Heer opende haar hart en daarna werd ze gedoopt
[3] Hand. 16: 32-33: Het Woord van de Heer werd tot hem gesproken en daarna werd hij gedoopt
[4] Ezechiël 36: 26-27
[5] Romeinen 6: 13-17

Heb je vragen over de doop? Mail ze naar oudstenraad@nehemiadokkum.nl