ANBI Gegevens

ANBI Gegevens

 1. Naam instelling : Vrije Baptisten Gemeente Nehemia (VBG Nehemia)
 2. RSIN 805502208 (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
 3.  KVK nummer: 75794233
 4. Naam : VBG Nehemia
  Adres : Zaagmolenstraat 2
  Postcode : 9101 AJ
  Woonplaats : Dokkum
  Telefoon : 0519-221215
  E-mailadres : info@nehemiadokkum.nl
  Website : www.nehemiadokkum.nl
 5. Doelstelling
  De gemeente stelt zich ten doel:

  1. God te verheerlijken en Hem de eer geven die Hem toekomt ( Grootmaken );
  2. Toerusting en opbouw ( Groeien ); door woordverkondiging, door de leden te leren om te onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft (Matteüs 28:18-20) en door de leden toe te rusten tot discipelschap en dienstbetoon (Efeziërs 4:1-16).
  3. Evangelisatie en zending ( Getuigen); door verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, de enige Weg tot behoud voor alle mensen (Marcus 16:15,16; Handelingen 1:8; 4:12).
 6. Beleidsplan
  1. De gemeente tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: het samenkomen in diensten. lofprijzing, aanbidding, gebed, offerande, getuigenis en onderwijs door prediking kunnen onderdeel uitmaken van de diensten.
  2. Het onderhouden van de twee instellingen die de Heer aan de gemeente heeft gegeven: de doop door onderdompeling en de maaltijd van de Heer. Voorwaarde voor beide is persoonlijk geloof.
  3. Het houden van overige samenkomsten, zoals bijbelstudies voor jeugd en volwassenen, bidstonden, zondagsschool en dergelijke.
  4. Het indelen van de gemeente in kringen welke dienen tot gemeenschap, gebed en onderwijs.
  5. Het aanbieden van pastorale zorg.
  6. Het organiseren en opzetten van diaconale werkzaamheden.
  7. Het organiseren en opzetten van speciale acties welke één of meerdere doelen dienen.
  8. Het, indien nodig, uitoefenen van tucht.
  9. Andere passende middelen, die hiertoe kunnen bijdragen.
 7. Bestuurssamenstelling
  De gemeente heeft een fulltime voorganger en een parttime kinderwerker in dienst op basis van een vast contract. De overige werkzaamheden worden door de gemeenteleden verricht op vrijwillige basis.
 8. Beloningsbeleid
  De gemeente heeft een voorganger in dienst op basis van een vast contract. Tevens zijn in dienst van de gemeente en een parttime penningmeester en een kinderwerker. Verdere werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.
 9. Activiteiten
  1. het houden van samenkomsten op de zondagochtend (met een kindernevendienst)
  2. het regelmatig houden van themadiensten op (veelal) de zondagavond
  3. bijbelstudies
  4. huiskringen
  5. gebedsavonden
 10. Financiële verantwoording
  Baten en Lasten
  realisatie realisatie begroting
  2022 2021 2023
  Baten
   Opbrengsten uit bezittingen 5.445 4.937 7.500
   Bijdragen gemeenteleden 164.351 157.712 163.500
   Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
  Totaal baten 169.796 162.649 171.000
  Lasten
   Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 66.487 69.877 61.500
   Bestedingen kerkdiensten, zondagschool- en jeugdwerk 16.909 19.603 22.000
   Zending en evangelisatie 9.444 8.210 10.000
   Lasten kerkelijke gebouwen  (incl. afschr.+ groot onderhoud) 56.597 37.511 35.000
   Salarissen 0 0 0
   Lasten algemeen, beheer en rente 26.715 19.432 27.500
  Totaal lasten 176.152 154.633 156.000
  Resultaat (baten - lasten) -6.356 8.016 15.000
 11. Adres